Litter E Manchzhury in details

                                                                                   

   YEVANGELINA MANCHZHURY SIB n24

        Date of birth:  12.11.2009

        DAM:
  Ch Agafya Sibirskoye Knyazhestvo              SOLD
        SIR:   ICh Pereslav Sladkoye Patnishko
       
        Pedigree


                                                                                 

   YERMOLAY MANCHZHURY SIB n24 09

        Date of birth:  12.11.2009

        DAM:
  Ch Agafya Sibirskoye Knyazhestvo              SOLD
        SIR:   ICh Pereslav Sladkoye Patnishko
       
        Pedigree

                                                                                

   YEFROSINYA MANCHZHURY SIB n

        Date of birth:  12.11.2009

        DAM:
  Ch Agafya Sibirskoye Knyazhestvo             
SOLD
        SIR:   ICh Pereslav Sladkoye Patnishko
       
        Pedigree

                                                                                 

   YEMELYANA MANCHZHURY SIB n

        Date of birth:  12.11.2009

        DAM:
  Ch Agafya Sibirskoye Knyazhestvo             
SOLD

        SIR:   ICh Pereslav Sladkoye Patnishko
       
        Pedigree