Litter Kh Manchzhury in detail

                                                                                   

KHAVROSHA MANCHZHURY SIB f2403

        Date of birth:  18.05.2012

        DAM:
  Mimoza Manchzhury                                 
                                                                    SOLD
        SIR:    Zahar Serebrianaya Mechta of Manchzhury
       
        Pictures

        Pedigree


                                                                                    

KHLOPETS MANCHZHURY SIB n24

        Date of birth:  18.05.2012

        DAM:
  Mimoza Manchzhury                                                                                                          SOLD
        SIR:    Zahar Serebrianaya Mechta of Manchzhury
       
        Pictures

        Pedigree


                                                                           

KHRABRETS MANCHZHURY SIB ns24

        Date of birth:  18.05.2012

        DAM:
  Mimoza Manchzhury                                         
                                                                SOLD
        SIR:    Zahar Serebrianaya Mechta of Manchzhury
       
        Pictures

        Pedigree


                                                                

KHULIGAN MANCHZHURY SIB n24 03

        Date of birth:  18.05.2012

        DAM:
  Mimoza Manchzhury                                                                                                          SOLD
        SIR:    Zahar Serebrianaya Mechta of Manchzhury
       
        Pictures

        Pedigree


                                                    

KHITRETS MANCHZHURY SIB a22 03 male

        Date of birth:  18.05.2012

        DAM:
  Mimoza Manchzhury                                                                                             
SOLD
        SIR:    Zahar Serebrianaya Mechta of Manchzhury
       
        Pictures

        Pedigree