Litter "O" Manchzhury 2013 in details

                                                                                   

OGONYOK MANCHZHURY SIB a male

Date of birth03.11.2013

 SIR:   Zdorovyak Manchzhury,
          black mackerel tabby

 
DAM: Shutka Manchzhury,                        SOLD
          black spotted tabby

Pictures

PedigreeOSOBA MANCHZHURY SIB n24 female

Date of birth03.11.2013

 SIR:   Zdorovyak Manchzhury,
          black mackerel tabby

 
DAM: Shutka Manchzhury,                        AVAILABLE
          black spotted tabby

Pictures

Pedigree


OVATSIA MANCHZHURY SIB a24 female

Date of birth03.11.2013

 SIR:   Zdorovyak Manchzhury,
          black mackerel tabby

 
DAM: Shutka Manchzhury,                        SOLD
          black spotted tabby

Pictures

Pedigree


ORIGINAL MANCHZHURY SIB a male

Date of birth03.11.2013

 SIR:   Zdorovyak Manchzhury,
          black mackerel tabby

 
DAM: Shutka Manchzhury,                        RESERVED
          black spotted tabby

Pictures

Pedigree