Litter Zh Manchzhury in details

                                                                                   
ZHEMCHUZHINA MANCHZHURY

ZHEMCHUZHINA MANCHZHURY

SIB n 03 female

  Date of birth:  27.01.2010                          
  DAM:   Eu.Ch Vasilisa                                                                       
  SIR:    ICh Pereslav Sladkoye Pyatnyshko
       
  Pictures
       
  Pedigree


                                                                                   
ZHELAN PERESLAVOVICH MANCHZHURY

ZHELAN PERESLAVOVICH MANCHZHURY SIB n24 male

  Date of birth:  27.01.2010                            
  DAM:   Eu.Ch Vasilisa                                                                       
  SIR:    ICh Pereslav Sladkoye Pyatnyshko
       
  Pictures
       
  Pedigree

                                                                              
ZHENIH ZAVIDNIY MANCHZHURY

ZHENIH ZAVIDNIY MANCHZHURY 

SIB n 24 male

Date of birth:  27.01.2010                            
  DAM:   Eu.Ch Vasilisa                                                                       
  SIR:    ICh Pereslav Sladkoye Pyatnyshko
       
  Pictures
       
  Pedigree