Litter L Manchzhury in detal

LEOPOLD MANCHZHURY SIB n24 male

Date of birth: 26.03.2011 SIR: Zhenih Zavidniy Manchzhury, black spotted tabby with white DAM: ICh. Agafya Sibirskoye Knyazhestvo, black stopped tabbyPicturesPedigree

LAPISH MANCHZHURY SIB n24 03 male

Date of birth: 26.03.2011 SIR: Zhenih Zavidniy Manchzhury, black spotted tabby with white DAM: ICh. Agafya Sibirskoye Knyazhestvo, black stopped tabbyPicturesPedigree

LAMBADA MANCHZHURY SIB n24 female

Date of birth: 26.03.2011 SIR: Zhenih Zavidniy Manchzhury, black spotted tabby with white DAM: ICh. Agafya Sibirskoye Knyazhestvo, black stopped tabbyPicturesPedigree

LAVANDA MANCHZHURY SIB n24 03 female

Date of birth: 26.03.2011 SIR: Zhenih Zavidniy Manchzhury, black spotted tabby with white DAM: ICh. Agafya Sibirskoye Knyazhestvo, black stopped tabbyPicturesPedigree

LUNA MANCHZHURY SIB n24 03 female

Date of birth: 26.03.2011 SIR: Zhenih Zavidniy Manchzhury, black spotted tabby with white DAM: ICh. Agafya Sibirskoye Knyazhestvo, black stopped tabbyPicturesPedigree