Litter "Ya" 2019 Manchzhury in details

YAKIRA MANCHZHURY SIB f22 09 female

Date of birth: 04.04.2019SIR: WCh Vityaz' Manchzhury, brown spottedDAM: Nezabudka Manchzhury, red spotted with whitePictures SOLDPedigree

YASYA MANCHZHURY SIB fy 24 female

Date of birth: 04.04.2019SIR: WCh Vityaz' Manchzhury, brown spottedDAM: Nezabudka Manchzhury, red spotted with whitePictures SOLDPedigree

YADVIGA MANCHZHURY SIB fy24 female

Date of birth: 04.04.2019SIR: WCh Vityaz' Manchzhury, brown spottedDAM: Nezabudka Manchzhury, red spotted with whitePictures SOLDPedigree

YAROSLAV MANCHZHURY SIB d24 male

Date of birth: 04.04.2019SIR: WCh Vityaz' Manchzhury, brown spottedDAM: Nezabudka Manchzhury, red spotted with whitePictures SOLDPedigree

YANTAR' MANCHZHURY SIB d24 male

Date of birth: 04.04.2019SIR: WCh Vityaz' Manchzhury, brown spottedDAM: Nezabudka Manchzhury, red spotted with whitePictures AVAILABLEPedigree