Litter L Manchzhury in detal

                                                                                   

LEOPOLD MANCHZHURY SIB n24 male

Date of birth:  26.03.2011

 SIR:   Zhenih Zavidniy Manchzhury,
         
black spotted tabby with white

 
DAM:  ICh. Agafya Sibirskoye Knyazhestvo, black stopped tabby

Pictures
Pedigree


                                                                                 

LAPISH MANCHZHURY SIB n24 03 male

  Date of birth:  26.03.2011

 SIR:   Zhenih Zavidniy Manchzhury,
         
black spotted tabby with white

 
DAM:  ICh. Agafya Sibirskoye Knyazhestvo, black stopped tabby

Pictures
Pedigree

                                                                                

LAMBADA MANCHZHURY SIB n24 female

Date of birth:  26.03.2011

 SIR:   Zhenih Zavidniy Manchzhury,
         
black spotted tabby with white

 
DAM:  ICh. Agafya Sibirskoye Knyazhestvo, black stopped tabby

Pictures
Pedigree

                                                                                 

LAVANDA MANCHZHURY SIB n24 03 female

Date of birth:  26.03.2011

 SIR:   Zhenih Zavidniy Manchzhury,
         
black spotted tabby with white

 
DAM:  ICh. Agafya Sibirskoye Knyazhestvo, black stopped tabby

Pictures
Pedigree

 

LUNA MANCHZHURY SIB n24 03 female

Date of birth:  26.03.2011

 SIR:   Zhenih Zavidniy Manchzhury,
         
black spotted tabby with white

 
DAM:  ICh. Agafya Sibirskoye Knyazhestvo, black stopped tabby

Pictures
Pedigree