Litter E Manchzhury in details

YEVANGELINA MANCHZHURY SIB n24

Date of birth: 12.11.2009 DAM: Ch Agafya Sibirskoye Knyazhestvo SOLD SIR: ICh Pereslav Sladkoye Patnishko Pedigree

YERMOLAY MANCHZHURY SIB n24 09

Date of birth: 12.11.2009 DAM: Ch Agafya Sibirskoye Knyazhestvo SOLD SIR: ICh Pereslav Sladkoye Patnishko Pedigree

YEFROSINYA MANCHZHURY SIB n

Date of birth: 12.11.2009 DAM: Ch Agafya Sibirskoye Knyazhestvo SOLD SIR: ICh Pereslav Sladkoye Patnishko Pedigree

YEMELYANA MANCHZHURY SIB n

Date of birth: 12.11.2009 DAM: Ch Agafya Sibirskoye Knyazhestvo SOLD SIR: ICh Pereslav Sladkoye Patnishko Pedigree